Husk disse fem tingene når dere lager digital strategi

For å kunne utforme en velgjennomtenkt og gjennomførbar digital strategi er den en rekke avgjørende elementer som dere må ta høyde for. Hvis ikke er det en stor risiko for at arbeidet ender som et dødt dokument i en bortgjemt skuff.


1. Digital strategi med organisasjonens støtte

Når dere begynner arbeidet med deres digitale strategi, er det første og meget avgjørende skrittet at dere har det riktige teamet med de rette menneskene. Det er alfa og omega å ha backing fra toppledelsen, og her gjelder det å ha argumentene på plass fra begynnelsen av, slik at toppledelsen støtter opp om den digitale retningen. Bygg et solid mandat fra grunnen av.

Samtidig er det klokt å bringe inn selskapets ildsjeler, de som kan være med dra prosessen fremover og skape begeistring i hele organisasjonen underveis.

Det er også viktig å sikre at ”digital strategi-gruppen” har representanter fra flest mulig avdelinger i selskapet. På den måten sikrer dere at deres nye digitale strategi tar høyde for alle aspekter av deres verdikjede, og at alle utfordringer (og ikke minst potensiale) blir belyst. Derfor anbefaler vi at gruppen har representanter fra ecommerce, salg, marketing, innkjøp, kunderservice og IT. (Dersom du ikke har en e-handelsavdeling, så anbefaler vi at dere oppretter en og inkluderer noen herfra også. En digital løsning drifter seg ikke selv). Det er viktig at de valgte representantene har reell tid til å delta i strategiarbeidet, slik at de ikke risikerer å bli en flaskehals i prosessen.

Det er også avgjørende at dere møtes jevnlig, både mens strategien formes, men også når dere følge opp gjennomføringen av den.

2. Hent inn kunnskap fra kunder, medarbeidere og bransjen

Deres digitale strategi skal baseres på konkret kunnskap. Derfor anbefaler vi alltid at dere tar dere tid til å lytte til deres kunder for å avdekke hva de har bruk for. Hvordan er adferdsmønsteret deres, hvordan handler de, og hvilke områder kan dere gjøre det bedre for dem? Deres ønsker og adferd er den beste rettesnor for deres fremtidige digitale tiltak.

Også internt er det mye kunnskap å hente gjennom å la deres medarbeidere få sette ord på hvor de møter utfordringer i hverdagen, og hvor de ser forbedringspotensiale. Det gjelder alle avdelinger fra innkjøp til design og produksjon. Her er det avgjørende å skape trygge rammer, hvor deres medarbeidere tør å snakke fritt og komme med konstruktive innspill. Dette trygger deltakelse og aksept for ny løsning, samtidig som dere får et godt innblikk i hvor deres verdikjede kan optimeres. Eksperimenter også med hva som ville skje dersom dere endret et ledd i kjeden – kunne det kanskje skape mer verdi?

Ut over dette bør dere lytte til markedet og se hvilke trender som hersker akkurat nå. Kunnskap om teknologier som er på vei, eller hvilke tiltak deres konkurrenter har satt i gang, er verdifulle innspill til hva dere selv skal prioritere. Se både på egen bransje, og hva dere kan hente fra andre bransjer. Og vær ikke redd for å bli en ”first mover”.

For å få flest mulig ekstern input til deres prosess foreslår vi også at dere i fellesskap deltar på relevante konferanser og kurs, eller nettverksmøter med aktuelle tema. Det vil gi dere fornyet inspirasjon, og det er med på å sikre et felles ståsted og binde dere sammen som team.

3. Et digitalt roadmap kan sikre gjennomføring

Et roadmap er et sterkt redskap for å sikre gjennomføring av deres digitale strategi. Roadmappen gir overblikk over deres innsatsområder, og skisserer hvor og når dere skal ta tak. Med en roadmap som retningsgiver blir det enklere å gjennomføre, og enklere å følge opp underveis i prosessen.

Vi anbefaler at roadmappen konkretiserer et halvt år om gangen. Det gjør det oversiktlig, og alle kan se hva dere kan oppnå på det halve året dersom dere følger gjennomføringsplanen. Det er motiverende – og effektivt.  gangen. Det gør det overskueligt, og alle kan se, hvad målet er, og hvad I kan opnå på det halve år, hvis I følger planen for eksekvering. Det er motiverende – og effektivt.

Samtidig er det viktig å se forbi disse seks månedene også, slik at dere har en antatt retning deretter også. Men dette må revideres før dere setter i gang med det. Husk at ting vil endre seg mens dere går fremover.

4. Skap et digitalt mindset hos medarbeiderne

Forandringer som krever endringer i adferd kan fort skape motstand internt. Det er derfor uhyre viktig at dere får avstemt og formidlet den digitale strategien for hele virksomheten, slik at alle forstår hvorfor strategien vil føre med seg positive endringer. Innhoodet i en digital strategi handler ofte om å optimere arbeidsflyt, tilby bedre kundeservice og løfte virksomheten som en helhet – noe de fleste vil kunne se fordelen av når de får det formidlet på en god måte, til rett tidspunkt.

Samtidig må dere sikre at alle praktske hindringer er ryddet av veien, slik at alle kan trekke i samme retning. Målet er å unngå kanalkonflikter, hvor eksempelvis butikkene dine føler motstand mot den nye webshop’en, fordi de frykter at onlinesalget skal gå på bekostning av salget i butikkene.

5. Hva koster det å gjennomføre en digital strategi?

Underveis i arbeide med å utforme deres digitale strategi er det viktig at dere tar stilling til hvordan dere kan skape rammene for den etterfølgende gjennomføringen. Det inkluderer å sikre de nødvendige ressursene til å gjennomføre strategien gjennom å ansette mer personale (eksempelvis nevnte e-handelsavdeling dersom dere ikke har en slik), etterutdanne medarbeidere, eller omprioritere deres oppgaver, slik at det frigjøres tid til de nye innsatsområdene.

Også økonomisk er det viktig at dere er bevisste om å gjøre det 100 % og ikke bare delvis. Det krever en investering å flytte dere som viksomhet, og hvis dere ønsker å komme i mål med den digitale strategien, er man nødt til å avsette nok midler til eksempelvis nye systemer, integrasjoner eller nye digitale løsninger.

Lag gjerne en business case for hvert enkelt innsatsområde, så dere vet hva hver del krever. Må dere prioritere vekk deler av prosjektet, sørg for at det som gjøres, det gjøres 100 %. Ikke kutt vekk halvparten av alt og få en løsning som er dårlig til alt. Det løser ingen problem, bare skaper flere.

Del innlegget

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, må du gjerne sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har over 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.