Digital strategi

Når dere skal digitalisere virksomheten, bør det gjøres med en målsetning om også å utvikle virksomheten som helhet videre. For å gjøre dette er det avgjørende å ha en digital strategi. Det er viktig at strategien tar hensyn til alle interessenter, er forankret i organisasjonen, tar hensyn til deres ressurser, og at den blir en sammenhengende referanse for den samlede virksomheten.


Fremtidens viktigste salgskanal er digital

Å digitalisere virksomheten er helt avgjørende for at dere skal være konkurransedyktige og sikre verdiøkning også i fremtiden. Digitaliseringsprosessen må derfor ses som et forretningsstrategisk tiltak. Det er viktig at dere helt fra begynnelsen har oversikt over ting som organisasjonsoppsett, IT, data og prosesser, slik at planen for digitaliseringsprosessen blir realistisk.

Vi ser det som vår fremste rolle å sikre at dere optimaliserer deres digital verdi. Det gjør dere ved å være så relevante som mulig for kundene i kommunikasjonen med dem og i tjenestene dere tilbyr. Resultatet blir økt omsetning og en mer effektiv virksomhet. Derfor gir vi råd i spenningsfeltet mellom kunder og systemer, for å avklare deres digitale forretningspotensial.

Gjør de rette valgene helt fra starten

For å gjøre de rette valgene til rett tid og holde fokus på det kommersielle og deres visjon kan det være verdifullt å snakke med og innhente råd fra eksterne spesialister på området. Dette hjelper dere med å se nye muligheter, samtidig som det gir fremdrift i prosessen og konsensus i organisasjonen, siden uavhengige rådgivere kan fungere som bindeledd mellom ledelse, markedsføring, salg og IT, og på den måten sikre at alle parter blir hørt.

Som eksterne rådgivere er vi samtidig en garantist for at dere dekker alle relevante aspekter. Vi gir dere oversikt og belyser både muligheter og potensielle fallgruver underveis, samtidig som vi viser dere veien mot målet. Dette gjør vi med utgangspunkt i vår brede erfaring med digitalisering av en lang rekke ambisiøse virksomheter.

Den tekniske dimensjonen

Vi vet hvilken rolle deres eksisterende systemer spiller, og hvordan vi får det beste ut av dem med minimal innsats. Vi vet hvor viktig det er å automatisere prosesser og kan artikulere dette basert på den forretningsmessige konteksten som henholdsvis, salg, markedsføring og kundeservice sitter med. Med andre ord vet vi hva det krever å drive en virksomhet digitalt.

Vi mener det er forretningen som skal styre valget av teknisk plattform – og ikke plattformen som skal bestemme rammene for forretningen. Vi kan veilede dere om valg av plattform basert på deres spesifikke behov, ressurser og mål. Vårt fokus er å sikre at dere får en plattform og arkitektur som kan vokse sammen med virksomheten. Vi skal samtidig sikre at dere får optimalt utbytte av alle systemer – også de eksisterende.

Hvordan er prosessen?

Det første trinnet er å formulere deres visjon og forretningsmessige retning. Denne skal brukes til å skape konsensus og fungere som en løpende påminnelse om hvorfor vi gjør det vi gjør. Samtidig avklarer vi kravene som stilles til organisasjonen når det gjelder prosesser, systemer og data, slik at dere kan nå i mål med visjonen.

Det neste trinnet er å oversette visjonen til et veikart som skisserer hvor dere bør legge vekten her og nå for å skape mest mulig verdi, og hva dere bør satse på over tid. For hvert trinn i veikartet definerer vi innsatsen, verdien, innholdet og målene for det som skal gjøres. 

Målene fastsettes slik at vi skal kunne følge hvor vi er i forhold til planen. 

Vi setter opp både eksterne mål for hva dere ønsker å oppnå på kundesiden, og interne mål for ting som optimalisering. Vi beveger oss dermed fra en overordnet strategi til en realiserbar plan.

Vi jobber med en strategisk prioriteringsmatrise for å sikre at vi prioriterer ut fra disse fem strategiske parameterne: 

  • Forretningsverdi
  • Verdi for kundene
  • Implementeringskompleksitet
  • Driftsomkostninger
  • Strategisk verdi

Hva får dere?

Når rådgivningsprosessen er fullført, står dere igjen med en tydelig visjon, målepunkter og en rekke anbefalinger om hvilke digitale tiltak dere bør iverksette for å realisere visjonen.

Dere er sikret organisatorisk konsensus, slik at alle er enige om hvor dere skal, og hvordan dere kommer dit.

Med visjonen deres som utgangspunkt kan dere ta informerte beslutninger. Dere står med grunnlaget for en business case og kan følge økonomi, investeringer, potensial og ikke minst nødvendige organisatoriske tilpasninger.

På bakgrunn av dette kan vi sammen med dere følge veikartet trinn for trinn frem mot digitaliseringen – med løpende oppfølging.

Implementering

Når rådgivningsprosessen er fullført og dere skal utføre de ulike trinnene i veikartet, er neste skritt å velge en leverandør. Vi kan hjelpe dere med å utarbeide anbudsdokumenter, evaluere tilbud fra leverandører og være med som observatør på møter med leverandører. Målet er å sikre at dere velger de riktige partnerne.

Hvis dere ønsker å implementere den nye løsningen selv, kan vi levere et komplett løsningsdesign med spesifikke instruksjoner for handling – med eller uten "wireframes" og design – og sette deres egen IT-avdeling i stand til å ta seg av utviklingen. Vi står selvsagt gjerne fortsatt på sidelinjen og hjelper prosjektet i gang hos deres interne utviklere, og vi kan fungere som sparringspartner og kvalitetssikrer. 

Dere kan også velge oss til å ta oss av den tekniske utviklingen av deres nye digitale løsninger, akkurat som vi kan hjelpe til med brukeropplevelse (UX) og design, PIM, online-markedsføring og mobilapper.

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, må du gjerne sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har over 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.